01. "КЛИО"
02. "ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ"
03. ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
04. "ЕНИГМА"
05. "ARS LONGA"
06. "Исторически романи"
07. ENCYCLOPAEDIA MYTHICA
08. "РАЗМИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН"
09. "ФИЛОСОФСКИЯТ КАМЪК"
10. COLLECTANEA HERMETICA
11. ARS QUATUOR CORONATORUM
12. "TERRA ARCANUM"
13. Енциклопедия на окултните науки
14. "ARS AMATORIA"
15. "ARS DIVINATORIA"
16. "AD VITAM AETERNAM"
17. Библиотека "ИЗВОРИ"
19. Библиотека "Агора"
20. Библиотека „Scientia occulta”
20. Библиотека „Scientia occulta”
Българска белетристика
Древни учения, философия, митология
Литература
Окултни науки, парапсихология, паранормални явления
История
Документална, биографична и мемоарна литература
Детски енциклопедии
Енциклопедии, справочници
Хроника на 20-и век - 5 тома
Промоция за исторически романи
Библиотека "Знание" - Дорлинг Киндърсли
Енциклопедия "ОКСФОРД" в 4 тома
История на света в 7 тома
 

Съставил:

Издател: "МИРИАМ"

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: БУЛВЕСТ-СОФИЯ АД

Печатни коли: 9.5

Издание:

Вид издание: Съставителско

Размери: 115x210

Обем: 152 стр.

Налично

Корична цена: 6.90 лв.

Kлубна цена: 5.52 лв.

Спестете: 1.38 лв.

 Àïîêàëèïñèñ å çàãëàâèåòî íà ïîñëåäíàòà êíèãà îò ÁèáëèÿòàÈçâåñòíà å ñúùî êàòî Îòêðîâåíèå íà ñâåòè Èîàíà Áîãîñëîâà. Àâòîðúò º íàðè÷à ñåáå ñè Èîàí. Ñïîðåä ïðåäàíèÿòà, ïðîðîêúò îò Àïîêàëèïñèñ å àïîñòîë Èîàí, ñèí íà Çåâåäåé è "ó÷åíèêúò, êîãîòî Èèñóñ îáè÷àøå". Òàçè êíèãà å íåïîâòîðèìà ïî ñâîÿòà ñäúðæàíîñò è ïðîðî÷åñêî ñúäúðæàíèå. Âåðîÿòíî å äîñòà òðóäíî äà áúäå îïðåäåëåí áðîÿò íà ñïåêóëàöèèòå è ðàçëè÷íèòå òúëêóâàíèÿ, ïðàâåíè çà Àïîêàëèïñèñà îò Äðåâíîñòòà äî íàøè äíè. È äî äíåñ òîé å çàãàäêà çà òåîëîçè è ó÷åíè, èçêóøåíè îò äóìèòå: "Òóê å ìúäðîñòòà. Êîéòî èìà óì, íåêà ïðåñìåòíå..." (Îòêðîâåíèå íà ñâ. Èîàíà, 13:18). 
 

 

 

 
 
Още от поредицата
 
Клиентска област
Име: 
Парола: 
Количка за пазаруване
в момента има:
0 артикула
Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин
Интернет страници от 123.bg