Апокалипсис (Откровение на свети Иоан)

Апокалипсис (Откровение на свети Иоан)

Съставил:

Издател: "МИРИАМ"

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: БУЛВЕСТ-СОФИЯ АД


Корична цена 6,90 лв.

Kлубна цена 5,52 лв.

Спестете 1,38 лв.

Налично Àïîêàëèïñèñ å çàãëàâèåòî íà ïîñëåäíàòà êíèãà îò Áèáëèÿòà.  Èçâåñòíà å ñúùî êàòî Îòêðîâåíèå íà ñâåòè Èîàíà Áîãîñëîâà. Àâòîðúò º íàðè÷à ñåáå ñè Èîàí. Ñïîðåä ïðåäàíèÿòà, ïðîðîêúò îò Àïîêàëèïñèñ å àïîñòîë Èîàí, ñèí íà Çåâåäåé è "ó÷åíèêúò, êîãîòî Èèñóñ îáè÷àøå". Òàçè êíèãà å íåïîâòîðèìà ïî ñâîÿòà ñäúðæàíîñò è ïðîðî÷åñêî ñúäúðæàíèå. Âåðîÿòíî å äîñòà òðóäíî äà áúäå îïðåäåëåí áðîÿò íà ñïåêóëàöèèòå è ðàçëè÷íèòå òúëêóâàíèÿ, ïðàâåíè çà Àïîêàëèïñèñà îò Äðåâíîñòòà äî íàøè äíè. È äî äíåñ òîé å çàãàäêà çà òåîëîçè è ó÷åíè, èçêóøåíè îò äóìèòå: "Òóê å ìúäðîñòòà. Êîéòî èìà óì, íåêà ïðåñìåòíå..." (Îòêðîâåíèå íà ñâ. Èîàíà, 13:18).           


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се